Kategoria: Yleinen

Feton syyspäivät 9.11. Teemana LOPS

Hei,

tervetuloa Feton syyspäiville 9.11. Paikkana on Kokoustila Punavuori (Iso Roobertinkatu 20-22A, 5. kerros). Tapahtuma on kello 10-16. Teemana on Lukion opetussuunnitelma, jota tulevat kommentoimaan Satu Honkala sekä Eero Salmenkivi. Simo Kyllönen tulee paikalle puhumaan ilmastoetiikasta. Tarkempi aikataulu julkaistaan lähiaikoina!

Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com. Tapahtumasta on myös mahdollista saada osallistumistodistus esimerkiksi kikyä varten.

Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 25 euroa. Huokeammalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 20 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!

Tervetuloa mukaan!

FETOn lausunto yläkoulun oppikirjasta nousseen keskusteluun

Opetus ei ole puoluepolitiikkaa

Elämänkatsomustiedon oppikirjassa Kompassi: 7–9 yläkoulun elämänkatsomustieto on kuva, jossa esiintyy yhdysvaltalainen Thomas Beatie silloisen puolisonsa kanssa. Beatie on transmies eli hänen sukupuolensa on korjattu naisesta mieheksi. Yhdysvalloissa sukupuolenkorjaus ei lain mukaan vaadi sterilointia. Vuonna 2008 Beatiesta tuli tiettävästi myös maailman ensimmäinen juridinen mies, joka on synnyttänyt lapsen. Kirjan kuvateksti toteaa: “Nykyään mieskin voi synnyttää.” Kyseinen kuva ja kuvateksti ovat herättäneet sosiaalisessa mediassa kriittisiä kommentteja, joissa kuvan sopivuus ja kuvatekstin paikkansapitävyys on kyseenalaistettu. Keskustelun laineet löivät korkealle aina eduskuntaan saakka. Koska  FETO ry. on yksi kirjan oikeudenomistajista, kannanoton julkaiseminen on paikallaan.

Kuvateksti pitää teknisesti ottaen paikkansa, mutta on ymmärrettävää, että se voidaan kokea provokatiiviseksi, koska sellaiseksi se oli tarkoitettukin. Elämänkatsomustiedon perusluonteeseen kuuluu keskustelun herättäminen. Näyttää kuitenkin siltä, että elämänkatsomustiedon luonnetta tuntematon ja sukupuolten moninaisuutta koskevasta keskustelusta tietämätön saattoi kokea kuvan teksteineen loukkaavaksi. Tämä ei tietenkään ollut tarkoitus. Kuvatekstin muokkaaminen informatiivisempaan muotoon voisi olla kirjan tekijöiden mielestä perusteltu ratkaisu. Tätä Otavan kustannusjohtaja Teuvo Sankilakin Helsingin uutisten haastattelussa (23.9.2019) ehdotti.

Sen sijaan aiheen käsittely oppikirjassa tulee suoraan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Kohdan “3.1 Perusopetuksen tehtävä” mukaan “[p]erusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.” Kohdassa “4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet” todetaan, että “Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa.” Elämänkatsomustiedon yläkoulun opetussuunnitelmassa mainitaan erikseen kohdassa “15.4.11 S2 Etiikan perusteita” seuraavasti: “Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.” Lisäksi kohdassa “S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus” lukee: “Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen[.]”1 

Oppimateriaalien sisällöt pyrkivät usein herättämään lukijassa kysymyksiä ja reaktioita. Näiden pohjalta opetustilanteessa käydään aiheeseen liittyvää avointa keskustelua. Kyseessä olevassa tapauksessa luvussa pohditaan sukupuolen biologisia, psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Tätä taustaa vasten myös Beatien kuvateksti tulee ymmärrettäväksi: hän on juridisesti mies, vaikka hänellä onkin kohtu ja munasarjat. Lain edessä hän on siis mies, joka on synnyttänyt. Kuvateksti “nykyään mieskin voi synnyttää” ei sano tätä suoraan, mutta asiayhteyden perusteella on ilmeistä, että tarkoituksena on herätellä lukijaa pohtimaan luvuna aihetta eli sukupuolen eri ulottuvuuksia. Jokainen opiskelija on ja tulee olla vapaa muodostamaan aiheesta oma mielipiteensä.

On totta, että esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset herättävät tunteita ja jakavat mielipiteitä. Tämä on täysin ymmärrettävää, ovathan ne hyvin henkilökohtaisia asioita. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvistä eriävistä näkemyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä poliittisia lyömäaseita. Jokaisella oppilaalla on oltava oikeus muodostaa niistä vapaasti oma informoitu näkemyksensä. Muuten ajaudumme kohti yhden totuuden yksinkertaistettua ja köyhää maailmaa, jossa opetuksen ammattilaisten perustellut pedagogiset valinnat pyritään sensuroimaan, jos ne eivät vastaa lukijan omaa maailmankuvaa.

Opettaja tai oppimateriaali ei voi kertoa, miltä jokaisesta opiskelijasta pitäisi tuntua, mikä on heidän seksuaalinen suuntautumisensa tai mitä heidän tulisi ajatella sukupuolen moninaisuudesta. Kuten muissakin kysymyksissä, opettaja esittelee aiheeseen liittyviä näkemyksiä, kysymyksiä ja ongelmia, ja antaa opiskelijalle eväitä muodostaa oma käsityksensä. Erityisesti ihmistieteissä, jossa näkökulmien moninaisuus on suuri verrattuna luonnontieteisiin, jonkin yksittäisen näkökulman opettaminen ainoana oikeana totuutena olisi ongelmallista. Siksi niiden opetuksessa usein enemmin pohditaan, mitä ”oikea” ja ”totuus” itse asiassa tarkoittavat.

Opettajan tehtävä ei ole kertoa opiskelijalle esimerkiksi, millaista talouspolitiikkaa tai uskontoa hänen tulisi kannattaa. Tärkeää on erilaisten näkökulmien analysointi ja arviointi ja se, että opiskelija oppii sijoittamaan erilaiset ”ismit” ja ilmiöt niiden oikeaan kontekstiin. Opetuksen tavoite on, että tiedon ja ajattelun taitojen avulla opiskelija kykenee muodostamaan omat perustellut kantansa.

Suomen kouluissa annettava opetus ei lähtökohtaisesti seuraa mitään tiettyä poliittista ideologiaa. Opettaja ei siis pyri tekemään kenestäkään oikeistolaista tai vasemmistolaista, liberaalia tai konservatiivia, ei punavihreää eikä sinivalkoista. Opetuksen sisällön sanelevat lait ja valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opettajan ja oppikirjailijan tehtävä on antaa opetussuunnitelman sisältöjen ja arvopohjan mukaista opetusta käyttäen työkaluinaan pedagogista asiantuntijuutta ja oman oppiainesisällön hallintaa. 

Suomen koulumenestys perustuu merkittävissä määrin opettajien vahvaan autonomiaan, joka ei ole alisteinen kulloinkin vallassa oleville poliittisille näkemyksille. Opetussuunnitelman arvoperusta korostaa ihmisyyttä, sivistystä, tasa-arvoa ja demokratiaa. Opetuksen lähtökohtia ovat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus, kriittinen ajattelu, ihmisarvon loukkaamattomuus sekä katsomuksellinen ja puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Tällaisia arvoja on jokaisen opettajan ammatissaan edistettävä.

Oppimateriaalien sisältöjen alistaminen puoluepolitiikalle avaisi ovet propagandalle. Sen sijaan että yritettäisiin herättää opiskelijoissa kysymyksiä, kriittistä ajattelua ja antaa eväitä omien perusteltujen mielipiteiden muodostamiselle, poliittinen ohjaus kertoisi kulloinkin vallassa olevien puolueiden näkökulman totuutena. Näin ei onneksi ole, eikä se ole tulevaisuudessakaan oikea tie Suomen koululaitokselle. 

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf), 18, 28, 412.

Baltic Sea Philosophy Essay Event 2019 ja kansainväliset filosofiaolympialaiset (IPO)

Löytyykö seuraava tiedeolympialaisten voittaja teidän koulustanne? Lukiolaisille suunnattu kansainvälinen filosofinen esseekilpailu Baltic Sea Philosophy Essay Event lähestyy! Kisa toimii myös kansainvälisten filosofiaolympialaisten (IPO) Suomen valmennusjoukkueen karsintakilpailuna. Kilpailu ei maksa muuta kuin pienen työpanoksen filosofian opettajalta, jatkoon valituille opiskelijoille valmennus on maksutonta.

Kisaan osallistutaan tilaamalla esseiden aiheet 11.10. mennessä osoitteesta bspee.international@gmail.com. Aiheet lähetetetään osallistuville kouluille 13.10., ja koulut järjestävät kahden tunnin valvotun kirjoitustapahtuman. Esseet kirjoitetaan englanniksi – äidinkieliset englannin puhujat eivät valitettavasti voi osallistua.

Kukin koulu voi lähettää kilpailuun kaksi parasta esseetä. Ne toimitetaan word-muodossa osoitteeseen bspee.international@gmail.com 25.10. mennessä.

Jokaisen esseen arvioi kaksi filosofianopettajaa, ja kukin esseitä lähettänyt opettaja saa arvioitavakseen viisi esseetä muista kouluista. Ensimmäisen kierroksen arvioinnin deadline on 5.11. Toisen kierroksen arvioinnin deadline on 11.11., ja tulokset julkistetaan kansainvälisenä filosofian päivänä 21.11.

Tarkemmat kilpailuohjeet ja arvostelukriteerit selviävät tapahtuman omilta verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan kilpailuun!

Fetolaisten mielipidekirjoituksia katsomusainekeskustelun tiimoilta

Ma 23.9. Helsingin Sanomissa Feton ry:n hallituksen jäsenet Olli Hakala, Katri Hämeenniemi ja Matti Mäkikangas ottamassa kantaa katsomusopetuksesta käytyyn keskusteluun.

Lauantain 21.9. Turun Sanomissa myös Feto ry:n puheenjohtaja Sini Tanelin mielipidekirjoitus uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta kouluissa.

Matti Mäkikankaan lauantain 21.9. Turun Sanomien mielipidekirjoitus ”Elämänkatsomustieto kuuluu kaikille”.

10.9. Helsingin Sanomissa Arno Kotron kirjoitus ”Elämänkatsomustieto kaikkien ulottuville”.

 

 

Filosofian ja elämänkatsomustiedon YO-pistekokoukset 30.9. ja 7.10.

Tervetuloa FETOn ja HY:n filosofian YO-pistekokoukseen, jossa mukana myös YTL:n sensoreita. Pistekokouksessa opettajat pääsevät esittämään huomioitaan tehtävistä ja HVP:n arviointiohjeista.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon pistekokoukset ovat tavalliseen tapaan HY:ssä Siltavuorenpenkereellä

  • Filosofia ma 30.9. klo 17-19, Minerva K114, Siltavuorenpenger 5
  • Elämänkatsomustieto ma 07.10. klo 17-19, Minerva K112, Siltavuorenpenger 5.

Jos et pääse tapahtumiin paikalle, voit kirjoittaa kommentteja pistekokouksia varten tiedostoon. Sekä filosofian että elämänkatsomustiedon kommentointitiedostot ovat Feton jäsensivuilla nimillä ”KOMMENTOI FILOSOFIA SYKSY 2019 PISTEYTYSOHJEITA TÄÄLLÄ” sekä ”KOMMENTOI ET SYKSY 2019 PISTEYTYSOHJEITA TÄÄLLÄ”. Feto katsoo, että kommentit otetaan pistekokouksissa huomioon.

Jäsensivuille pääset liittymällä Feton jäseneksi täältä. Jäsenyyteen kuuluu useita muita jäsenetuja, kuten materiaaleja sekä seminaareja.

Lukuvuoden avajaisseminaarin ”ET – eilen, tänään ja huomenna” ohjelma julkaistu! Rastilassa 23.8.

FETO järjestää perinteisen lukuvuoden avajaisseminaarin Helsingin Rastilassa perjantaina 23.8.2019 klo 17-22. Osoite on Karavaanikatu 4, paikkana on Rastilan leirintäalueen Isännän talo.

Tänä vuonna avajaisseminaarin teemana on ET – eilen, tänään ja huomenna. Luvassa siis jälleen keskustelua elämänkatsomustiedon historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta, OPSeista, koulutuspolitiikasta ja Opetushallituksen terveiset. Myös alakoulun uusia Peili-sarjan ET-oppikirjoja esitellään. Ja tiedossa on tietysti myös saunomista ja hyvää seuraa!

Aikataulu:

  • 17-17:30 Kahvittelu ja seminaarin avaus.
  • 17:30-18:15 Olavi Arralle ja Eino Huotarille palkinnot elämäntyöstä ja
  • heidän puheenvuoronsa elämänkatsomuksen synnystä oppiaineena sekä Prometheus -leirien alkutaipaleesta.
  • 18:15-18:45 Satu Honkala. Opetushallituksen terveiset ja puheenvuoro peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon OPSeista.
  • Tauko
  • 19-19:45 Sini Taneli, Ukri Pulliainen ja Arno Kotro. Katsomusaineiden tulevaisuus ja koulutuspolitiikka.
  • 20-22 Sauna

Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com. Tapahtumasta on myös mahdollista saada osallistumistodistus esimerkiksi kikyä varten.

FETO tarjoaa pikkupurtavaa ja grillattavaa. Voit ottaa myös omaa evästä mukaan, grilli on käytössä.

Saunojat: oma pyyhe mukaan! (Uimareille tiedoksi: meri on tosiaan ihan vieressä)

Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 25 euroa. Huokeammalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 20 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös Rastilassa paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!

Tervetuloa 23.8. perjantaina Rastilaan oppimaan ja nauttimaan Suomen suvesta saunomisen ja uimisen merkeissä!

Lisätietoja Rastilan leirintäalueesta Helsingin kaupungin sivuilta.

Feton lukuvuoden avajaisseminaari perjantaina 23.8. klo 17-22 Rastilassa!

Feton lukuvuoden avajaisseminaari on perjantaina 23.8. klo 17-22 viime vuoden tapaan Helsingin Rastilassa, osoite on Karavaanikatu 4. Kello 17-20 paikkana on Rastilan leirintäalueen Isännän talo, josta jatketaan saunomaan kello 20-22. Seminaarin ohjelma tarkentuu tuonnempana, mutta muista merkitä seminaari jo kalenteriisi!

Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com

Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 25 euroa. Helpommalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 20 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös Rastilassa paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!

Tervetuloa 23.8. perjantaina Rastilaan oppimaan ja nauttimaan Suomen suvesta saunomisen ja uimisen merkeissä!

Terveiset Feton lukuvuoden päätöstilaisuudesta!

Terveisiä Feton lukuvuoden päättäjäisistä Suomenlinnan Valimosta!

Tapahtumassa Fetolla oli ilo ja kunnia palkita parhaita filosofian ja elämänkatsomustiedon kirjoittajia. Syksyllä 2018 filosofian ylioppilaskokeen korkeimman pistemäärän saivat Joona Uusitalo Järvenpään lukion aikuislinjalta sekä Liisa Kevin Kallion lukiosta. Keväällä 2019 filosofian korkein pistemäärä oli Anniina Kivimäellä Lapuan lukiosta. Elämänkatsomustiedon kevään 2019 korkein pistemäärä oli Iiris Miettisellä Kallion lukiosta. Onnea palkituille erinomaisesta suorituksesta!

Juhlistamisen ohella tapahtumassa kuultiin myös Feton puheenjohtajaa, YTL:n ja Opetushallituksen terveiset sekä kuulumiset erittäin menestyksekkäistä Filosofian olympialaisista (IPO). Feto kävi myös pian sulkeutuvassa Corona Baarissa perinteikkään Kant-biljarditurnauksen merkeissä. Finaalissa vastakkain olivat Hanna ja Olli, ja tällä kertaa voitto meni Ollille.

Ohessa muutamia otoksia. Kiitos erittäin onnistuneesta tapahtumasta!

Palkittu filosofian kirjoittaja Joona Uusitalo.
Palkittu filosofian kirjoittaja Liisa Kevin.
Palkittu filosofian kirjoittaja Anniina Kivimäki.
Palkittu elämänkatsomustiedon kirjoittaja Iiris Miettinen.

 

 

 

Pronssia Suomeen Filosofian olympialaisista!

Suomi jatkoi mitaliputkeaan Roomassa 16.-19.5. järjestetyissä Filosofian olympialaisissa. Tuomas Ansio Tiirismaan lukiosta toi tuliaisiksi pronssisen mitalin. Toinen suomalainen osallistuja oli Adele Kotsalo Kallion lukiosta. Joukkueen valmentajina ja ohjaajina toimivat Ilmari Hirvonen ja Ukri Pulliainen jotka osalistuivat myös kansainvälisen tuomariston työhön.

Tänä vuonna olympialaisiin osallistui ennätykselliset 48 maata. Uusina maina mukaan tulivat mm. Ranska ja Singapore. Yhteensä kilpailussa kirjoitettin 105 esseetä joista Tuomaksen essee oli käytännössä jaetulla seitsemännella sijalla. Tapahtuman sivut löytyvät täältä: http://ipo2019.sfi.it/

Anna opiskelijoillesi mahdollisuus osallistua filosofian olympialaisiin ensi vuona Lissabonissa! Seuraa syksyllä Baltic Sea -esseekilpailun ilmoittelua täällä Feton sivuilla tai esim. Facebookissa.

kuvaaja Ukri Pulliainen