Syksyllä 2016 voimaan astuvassa lukion opetussuunnitelmassa filosofiaa on kaksi pakollista kurssia:

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun sekä FI2 Etiikka.

Valtakunnallisia syventäviä kursseja on niin ikään kaksi:

FI3 Yhteiskuntafilosofia sekä FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Filosofian opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia kehittää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia sekä johdonmukaisen argumentaation taitoa.

Filosofiassa pohditaan, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan. Erilaisten näkemysten arviointi ohjaa kriittisyyteen ja vahvistaa epävarmuuden sietokykyä. Etiikan, arvojen ja merkitysten filosofinen pohdinta kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä.

Filosofiassa osaamisen arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problematisoida informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä rakennetta sekä esittää asiasta perusteltu arvostelma.

Filosofian opiskelu luo pohjaa kaikille humanistis-yhteiskunnallisille aloille, mukaan lukien psykologia, tietojenkäsittelytiede ja kauppatieteet. Luonnontieteilijöillekin on hyötyä filosofiaan perehtymisestä – varsinkin kun luonnontieteiden historia on kiinteästi yhteydessä filosofian historiaan. Filosofian tiedoista ja taidoista on etua myös tutkijan uraa harkitseville.

Filosofian opetussuunnitelma (ePerusteet)
Filosofian opetussuunnitelma (OPH)