Filosofian päivän esseetapahtuman esseekilpailu peruskoululaisille!

 

KUTSU PERUSKOULUILLE

Tervetuloa osallistumaan 16. marraskuuta 2023 järjestettävään Filosofian päivän esseetapahtumaan! Lisätiedot alla.

 

INBJUDAN TILL GRUNDSKOLOR

Välkommen att delta i Filosofidagens essäevenemang den 16 november 2023! 

Mer information nedan.

 

INVITATION TO COMPREHENSIVE SCHOOLS 

Welcome to take part in the Philosophy Day Essay Event on 16th November 2023! 

More information below.

bspee.peruskoulu@gmail.com       http://www.bspee.wordpress.com www.feto.fi

1. Tietoa suomeksi

UNESCO World Philosophy Day, torstai 16. marraskuuta 2023

Baltic Sea Philosophical Essay Event – Filosofian päivän esseetapahtuma

 

Suomen UNESCO-kouluverkko ja Filosofian ja Elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry järjestävät perinteisen Filosofian päivän esseetapahtuman peruskoululaisille lukiolaisten Baltic Sea Philosophical Essay -kilpailun yhteydessä. 

Peruskoulut osallistuvat kilpailuun kouluittain. Osallistuminen tapahtuu lähettämällä esseet ohjeiden mukaisesti ja aikarajaan mennessä.

Ethän epäröi olla meihin yhteydessä mikäli sinulla herää mitään kysyttävää!

 

OSALLISTUMISOHJEET

Esseen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Koulu järjestää oppilaille ohjatun kirjoitustilaisuuden sopivan oppiaineen (esim. elämänkatsomustiedon, uskonnon tai äidinkielen) tunnilla. HUOM! Oppilaat työskentelevät itsenäisesti eli esseetä kirjoittaessa ei käytetä apuna opettajaa, nettiä tai kirjoja. Kirjoituksen voi laatia myös ryhmätyönä. Ryhmässä kirjoitetut esseet arvioidaan omassa sarjassaan.

Kilpailuun osallistutaan kouluittain. Koulu valitsee yhden tai kaksi parasta kirjoitusta per sarja. Eli jokaisesta koulusta voi lähettää meille maksimissaan 8 esseetä + ryhmäesseitä.

 

Sarjat ovat:

 • 1-2 lk
 • 3-4 lk
 • 5-6 lk
 • 7-9 lk
 • ryhmäesseet

HUOM! Koulu voi kilpailla niin monessa sarjassa kuin haluaa: yhdessä, muutamassa tai vaikka kaikissa.

Valittuaan finalistit koulu toimittaa ne PDF-muodossa viimeistään keskiviikkona 1. marraskuuta osoitteeseen bspee.peruskoulu@gmail.com. HUOM! Emme vastaanota käsin kirjoitettuja tekstejä.

Kirjoitusten tiedostonimi pitää tallentaa seuraavaan muotoon kirjoitusten käsittelyn helpottamiseksi: “sarja koulun nimi oppilaan sukunimi” esim. 3-4 Aapisen yhtenäiskoulu Abdulkarim. 

 

TÄRKEÄÄ: Esseiden lähettämisen yhteydessä tulee kertoa myös koulun postiosoite, esim. “Aapisen yhtenäiskoulu, Aapisentie 1, 00100 HELSINKI”.

Esseet anonymisoidaan ennen arviointia. Teksti arvioidaan kirjoittajan ikäryhmä huomioon ottaen. Ansioita ovat muun muassa: aiheen asianmukainen käsittely, aiheen ymmärtäminen, perustelut, kirjoitelman johdonmukaisuus ja omintakeisuus.

Jokaisen sarjan parhaat kirjoittajat palkitaan ja kutsutaan opettajineen Opetushallituksen tiloissa Helsingin Hakaniemessä järjestettävään Filosofian päivän tapahtumaan to 16.11. klo 14:00-16:00. Rakennukseen pääsee esteetöntä reittiä ja siellä on mahdollisuus induktiosilmukan käyttöön. Tapahtuma on suomenkielinen. Palkinnonjakotilaisuuteen kutsutut saavat lisätietoa tapahtumajärjestelyistä marraskuun aikana. Huomioittehan, että mahdollinen kutsu palkinnonjakotilaisuuteen tulee hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Tapahtumassa kirjoitelmia palkitaan erityiskunniamaininnoilla sekä kunniamaininnoilla. Jokaisen sarjan yksi paras kirjoitelma saa erityiskunniamaininnan ja 2 seuraavaksi parasta tekstiä kunniamaininnan. Myös muita palkintoja voi olla jaossa. Palkittuihin ollaan yhteydessä viikolla 45. Parhaat kirjoitukset julkaistaan netissä, mistä on hyvä tiedottaa oppilaille ja vanhemmille heti osallistumisvaiheessa.

 

ESSEEOTSIKOT

Vuoden 2023 teema on KAUNEUS. Jokainen oppilas tai ryhmä valitsee alla olevista otsikoista yhden. 

 

 1. Pitääkö taiteen olla kaunista?
 2. Mitä on sisäinen kauneus?
 3. Onko kauneus ”katsojan silmässä”?
 4. Millainen puhe on kaunista?
 5. Voiko ruma olla kaunista?

Onnea matkaan!

 

Isa Hukka, koordinaattori 

Feto ry & BSPEE

bspee.peruskoulu@gmail.com       http://www.bspee.wordpress.com www.feto.fi

 

2. Information på svenska

UNESCO World Philosophy Day, torsdag den 16 november 2023

Baltic Sea Philosophical Essay Event – Filosofidagens essäevenemang

 

Finlands UNESCO-skolnätverk och Filosofian ja Elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry ordnar den Internationella Filosofidagens essäevenemang till alla elever i grundskolan. Evenemanget ordnas i samband med Baltic Sea Philosophical Essay -tävlingen för gymnasiestuderande.

 

Grundskolor deltar i tävlingen skolvis. För att delta, skickar man uppsatser enligt instruktionerna och inom tidsfristen.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!

 

INSTRUKTIONER

 

Man kan skriva essän på svenska, finska eller engelska. De grundskolor som deltar, ordnar en övervakad skrivningsstund under en lämplig lektion, till exempel livsåskådningskunskap eller modersmål. OBS! Eleverna arbetar självständigt, vilket betyder att de skriver utan hjälp av lärare, nätet eller annat material. Man kan också delta som en grupp och deras essäer bedöms i en annan serie.

Det går endast att delta i tävlingen skolvis. Skolan väljer sedan 1-2 finalister från varje serie, vars essäer sedan skickas till tävlingen. Så en skola kan skicka ett maximum på 8 essäer + texterna som har skrivits i grupperna. 

Serierna:

 • åk 1-2 
 • åk 3-4
 • åk 5-6
 • åk 7-9 
 • grupparbete

 

OBS! Skolan behöver inte tävla i alla serier: man kan välja att delta i antingen en, några eller i alla av dem.

När finalisterna är valda, skickar skolan dem som PDF-fil till bspee.peruskoulu@gmail.com senast på onsdag den 1 november. OBS! Vi accepterar inte handskrivna texter.

Man måste nämna varje PDF-fil på följande sätt: “serie skolans namn elevens efternamn”, till exempel “3-4 Helsingfors lågstadieskola Abdulkarim”. 

VIKTIGT: När man skickar texterna måste e-postmeddelandet innehålla skolans adress, till exempel “Helsingfors lågstadieskola, Helsingforsvägen 1, 00100 HELSINGFORS”.

 

Texterna anonymiseras före bedömningen. Essäer bedöms utgående från skribentens ålder. Bedömningen tar i beaktande relevant behandling av ämnet, förmågan att argumentera bra, sammanhänga det av struktur och självständigt tänkande. 

Vi belönar de bästa skribenterna och bjuder dem och deras lärare till Filosofidagens essäevenemang på torsdag den 16 november klockan 14:00-16:00. Evenemanget ordnas i ämbetshuset av utbildningsstyrelsen i Hakaniemi, Helsingfors. Det finns en tillgänglig ingång, och i fastigheten finns möjlighet att använda en induktionsslinga. Evenemanget ordnas på finska. Vi informerar mer i november. Vänligen observera att om du får en inbjudan till evenemanget, kommer den med kort varsel.

I evenemanget belönas uppsatser med olika erkännanden. I varje serie får 1-2 av de bästa ett specialerkännande och de följande två eller tre får ett erkännande. Även andra pris utdelas. Vi kontaktar vinnarna under vecka 45. Esseärna som blivit prisbelönade blir publicerade på nätet, vilket är bra att informera åt eleverna och föräldrarna redan i början.

 

RUBRIKER

Årets tema är SKÖNHET. Varje elev eller grupp väljer en av de följande rubrikerna.

 1. Måste konst vara vacker?
 2. Vad är inre skönhet?
 3. Ligger skönhet ”i betraktarens öga”?
 4. Vilken typ av tal är vackert?
 5. Kan fulhet vara vackert?

 

Lycka till! 

 

Isa Hukka, koordinator

Feto ry & BSPEE

bspee.peruskoulu@gmail.com       http://www.bspee.wordpress.com www.feto.fi

 

3. Information in English

 

UNESCO World Philosophy Day, Thursday 16th November 2023

Baltic Sea Philosophical Essay Event – Philosophy Day Essay Event

 

The UNESCO school network of Finland and Filosofian ja Elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry together organize the Philosophy Day Essay Event for all pupils in comprehensive schools. The event is arranged simultaneously with the Baltic Sea Philosophical Essay contest for general upper secondary schools.

The school participates in the contest, meaning that e. g. different classes do not attend separately. There is no separate registration: taking part happens by sending the essays on time and according to the instructions.

Please do not hesitate to contact us in case you have any questions!

 

INSTRUCTIONS

 

An essay can be written in English, Finnish or Swedish. The school organizes a designated writing class for the pupils. It occurs during an appropriate subject, e.g. mother tongue and literature, or ethics. Please note that the pupils write the essay independently without help from a teacher, internet or books. The essay can also be written in a group. Group essays are evaluated in their own separate category.

The school participates in the contest, meaning that e. g. different classes do not attend separately. Instead, one school sends only a certain amount of essays to compete. The school chooses one or two best essays per category. So each school can send a maximum of 8 essays + group essays.

 

The categories are:

 • Classes 1-2
 • Classes 3-4
 • Classes 5-6
 • Classes 7-9 (secondary school)
 • Group essays 

Please note that the school can compete in as many categories as wished; only in one, or even all of them.

After choosing the finalist essays, the school sends them in PDF form no later than on Wednesday 1st November to bspee.peruskoulu@gmail.com. NOTE! We cannot accept hand written texts.

The PDF file needs to be named by the following form: “Category School name Pupil’s last name”, so for example: 7-9 Alphabet International School Albdulkarim. 

IMPORTANT: When sending the finalist essays, please also attach the street address of the school, for example: Alphabet International School, Aakkosentie 1 A, 00100 HELSINKI.

The essays will be anonymized before evaluation. The pupils’ age group is taken into account in the evaluation process. The following are considered accomplishments of the text: dealing with the topic precisely, understanding of the subject, arguments, consistency of the essay, and originality.

 

Best writers of each category are rewarded, and invited (with their teachers) to the Philosophy Essay Event organized in the building of Opetushallitus in Hakaniemi, Helsinki, on Thursday 16th November at 14:00-16:00. There is a physically accessible route to the building, and a possibility to use an induction loop. The event is in Finnish. The pupils rewarded will receive more information about the event during November. Please note that in case you receive an invitation to the event, it will arrive at short notice. 

In the event, essays are rewarded with exceptional honorary awards and honorary awards. One essay from each category receives an exceptional honorary award, and two of the next most accomplished texts get an honorary award. Also other prizes may be given. We will be in touch with the winners during week 45. The best essays are published online which is good to tell the guardians already in the early stage of the contest.

 

ESSAY TITLES

The theme of the year is BEAUTY. Each student chooses one of the following titles. 

 1. Does art have to be beautiful?
 2. What is inner beauty?
 3. Is beauty ”in the eye of the beholder”?
 4. What kind of speech is beautiful?
 5. Can something ugly be beautiful?

 

Good luck!

 

Isa Hukka, coordinator

Feto ry & BSPEE

bspee.peruskoulu@gmail.com       http://www.bspee.wordpress.com www.feto.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *